بازیافت بهروب

بازدید از مرکز نوآوری دانشگاه شریف برای پروژه بهروب

طی هماهنگی انجام شده با مدیرعامل پروژه بهروب، بازدیدیی از دفتر این مجموعه در مرکز نوآوری دانشگاه شریف بعمل آید تیم همگام کوشا قرار است با همکاری با پروژه بهروب در بازیافت پسماند منازل در استان البرز مشارکت نماید در این طرح پسماند از مبدا تفکیک خواهد شد و بصورت مدرن جمع آوری می گردد