کتابخانه ایران مال

بازدید از پروژه کتابخانه ایران مال

بازدید تیم نوآفرینی شرکت از کتابخانه جندی شاپور ایران مال انجام شد این کتابخانه با طراحی بسیار زیبا در مجموعه ایران مال یکی از اهداف شرکت برای ارائه خدمات نوآورانه می باشد